เอกสารประกอบการจัดทำ

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570

 

 

เอกสารนำเสนอข้อมูลบริบท
โดย ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

การประเมินแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(พ.ศ. 2562-2565)

แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566-2570)

ร่างแผนปฏิบัติการ 5 ปี
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
แผนด้านการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2570) แผนยุทธศาสตร์กระทรวง อว.
(พ.ศ. 2563-2570)
โมเดลเศรษฐกิจ BCG
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *